Vzdrževanje spletnih strani

Vzdrževanje spletnega sistema

Vzdrževanje spletnega sistema zajema storitve, ki jih opravljamo kontinuirano z namenom zagotavljanja nemotene dostopnosti spletne predstavitve in njenega neprekinjenega delovanja. Sem sodijo:

Storitve spletnega strežnika:

 • najem prostora na spletnem strežniku
 • zagotavljanje usmerjanja prometa (primarni in sekundarni DNS, domena)
 • zagotavljanje dostopa preko internetnih povezav, zagotavljanje zadostne pasovne širine za nemoten dostop do vsebin
 • vodenje statistike dostopov in uporabe spletne predstavitve

Tehnično vzdrževanje sistema:

 • zagotavljanje nemotenega delovanja urejevalnika vsebin in funkcionalnih modulov
 • sprotno razhroščevanje urejevalnika vsebin in funkcionalnih modulov, vključevanje manjših nadgradenj

Uporabniška podpora:

 • uporabniško podporo lahko opravljamo na osnovi vnaprej dogovorjenega obsega in vrste storitve
 • uporabniško podporo lahko opravljamo na podlagi vsakokratnega sprotnega naročila

Dodatne storitve, ki jih opravimo za naročnika:

 • priprava vsebin, vsebinsko vzdrževanje spletne predstavitve
 • lektoriranje besedil, prevodi v različne jezike
 • priprava in obdelava fotografij
 • načrt in izvedba intermedijskega marketinga, širše promocijske akcije
 • itd.

Nadaljnji posegi v sistem

Nadaljnji posegi v sistem so različno definirani glede na obseg in način posega v spletni sistem, oziroma spletno predstavitev. Glede na vrsto posega poteka tudi njegova izvedba (pristop k izvedbi, terminski plan, finančni pristop).

Spremembe:
Pod spremembe se smatra kakršnokoli spreminjaje programske kode, navigacije, vsebinskega koncepta in druge spremembe, ki pa bistveno ne posegajo v koncept spletnega sistema. Spremembe se izvajajo na podlagi naročnikove zahteve.

Popravki:
Popravki so spremembe spletnega sistema, ki so posledica naših napak pri izvedbi. Popravke lahko izvedemo na podlagi lastne presoje, na podlagi opozorila naročnika ali na podlagi opozorila uporabnikov. Popravke izvajamo na lastne stroške, ves čas trajanja pogodbenega razmerja in ne glede na to, kdaj je bila napaka ugotovljena.

Nadgradnje:
Nadgradnje so posegi v spletni informacijski sistem, ki predstavljajo bistvene funkcionalne nadgradnje, razvoj in izdelavo novih spletnih aplikacij, sistemske spremembe navigacije, celovite grafične predelave spletne predstavitve, izdelavo dodatnih jezikovnih različic, novih funkcionalnih modulov in podobno. Tovrstne storitve se izvajajo izrecno samo na podlagi pisne specifikacije, ki jo pripravi naročnik. Na podlagi te specifikacije pripravimo predračun, v katerem določimo tudi roke izvedbe. Z delom začnemo na podlagi pisnega potrdila (naročilnice), ki ga podpiše naročnik.